BIBUS Baltics Vispārējie noteikumi Pirkuma darījumiem

 

2022. gada 26. aprīlī

Šie Vispārējie noteikumi pirkuma darījumiem, turpmāk tekstā Noteikumi - attiecas uz jebkuru pirkuma darījumu, kas notiek starp Piegādātāju un Pircēju, un ir uzskatami par Pusēm saistošu juridisku vienošanos, kas ir spēkā no Pasūtījuma izdarīšanas brīža.

Pircējs apzinās un piekrīt, ka Pasūtījuma izdarīšana caur Tīmekļa vietni vai e-pastu, ir apliecinājums tam, ka Pircējs ir izlasījis un iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrīt, ka tie viņam ir saistoši. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem, lūdzu neveiciet Pasūtījumu.

1. Definīcijas

1.1. Piegādātājs – SIA “BIBUS Baltics” (adrese; Kleistu iela 24, Rīga, LV – 1067, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003710276) turpmāk tekstā – “Piegādātājs”, “BIBUS Baltics” vai “mēs” jebkurā locījumā;

1.2. Pircējs – juridiska persona (turpmāk tekstā arī “Jūs” jebkurā locījumā), kas iegādājas preces vai pakalpojumus no Piegādātāja;

1.3. Puse –Piegādātājs vai Pircējs atsevišķi, abi kopā – Puses;

1.4. Produkti - Piegādātāja sortimentā esošās preces un pakalpojumi;

1.5. Tīmekļa vietne – Piegādātāja mājas lapa www.bibusbaltics.eu;

1.6. Profils – reģistrācijas procesa rezultātā Pircēja izveidots pašapkalpošanās konts Piegādātāja tīmekļa vietnē.

1.7. Pasūtījums - Pircēja rakstiski apstiprināts Pirkuma piedāvājums vai Tīmekļa vietnē veikts pirkums.

2. Produktu pasūtīšana

2.1. Preču un pakalpojumu pasūtīšana izmantojot e-pastu.

2.1.1. Pircējs iesniedz Piegādātājam pirkuma Pieprasījumu, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar viņam interesējošām precēm un pakalpojumiem no Piegādātāja sortimenta.

2.1.2. Pirkuma piedāvājums ir Piegādātāja rakstiski sagatavots Produktu sortiments, kas ietver preču un/vai pakalpojumu cenas, piegādes nosacījumus un apmaksas termiņus un kārtību, un kas ir nosūtīts elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2.1.3. Pirkuma piedāvājuma derīguma termiņš ir 1 (viens) mēnesis no tā sagatavošanas datuma. Apstiprinot Pirkuma piedāvājumu, Pircējs piekrīt iegādāties piedāvājumā esošos Produktus no BIBUS Baltics par norādītajām cenām, kā arī piekrīt piedāvātajiem piegādes nosacījumiem. Šāds Pirkuma piedāvājuma apstiprinājums tiek uzskatīts par Pasūtījumu (jeb Pasūtījuma izdarīšanas brīdi).

2.1.4. Līdz Pasūtījuma izdarīšanas brīdim Pirkuma piedāvājums var tikt mainīts vairākkārtīgi gan Pusēm savstarpēji vienojoties, gan pēc BIBUS Baltics vienpusējas iniciatīvas, t.sk. BIBUS Baltics ir tiesīgs veikt cenu izmaiņas vai atsaukt savu Pirkuma piedāvājumu pilnā apmērā.

2.1.5. Visas izmaiņas Pirkuma piedāvājumā tiek veiktas rakstiskā veidā, nosūtot uz Pircēja elektroniskā pasta adresi atkārtotu (labotu) Pirkuma piedāvājumu. Pircējs ir tiesīgs apstiprināt tikai pēdējo Pirkuma piedāvājumu.

2.1.6. Visus Pasūtījumus Pircējs izdara tikai rakstveidā, nosūtot Pirkuma piedāvājuma apstiprinājumu uz Piegādātāja elektronisko pastu, iekļaujot sekojošo:

1.2.6.1. Pirkuma piedāvājuma numurs un datums (kurš tiek apstiprināts).

1.2.6.2. Pircēja rekvizīti,

1.2.6.3. Produkta nosaukums un artikuls,

1.2.6.4. daudzums,

1.2.6.5. iepriekš norunātie maksājuma nosacījumi,

1.2.6.6. prognozētais piegādes termiņš,

1.2.6.7. Piegādes nosacījumi (transporta izmaksas, citi produktu saņemšanas nosacījumi).

2.1.7. Produktu cenas ir fiksētas uz Pirkuma piedāvājuma derīguma termiņa laiku un tajā nav iekļautas Produktu piegādes, kraušanas, instalācijas, apdrošināšanas u.c. izmaksas.

2.1.8. Visiem Pirkuma piedāvājumā minētajiem piegādes termiņiem ir informatīvs raksturs. Precīzs Piegādes datums tiek noteikts pēc Pasūtījuma izdarīšanas un, ja noteikta priekšapmaksa, tad pēc pilnas pirkuma summas apmaksas.

2.2. Preču pasūtīšana izmantojot Tīmekļa vietni

2.2.1. Pircējs var veikt preču iegādi izmantojot Piegādātāja Tīmekļa vietni www.bibusbaltics.eu , ja viņš ir reģistrēts lietotājs ar piegādes adresi Baltijas valstīs.

2.2.2. Tīmekļa vietnē norādītās cenas ir norādītas EUR un neietver preču piegādes, montāžas vai citas izmaksas, ja vien nav tieši noradīts pretējais, kā arī iespējamos nodokļus un nodevas (t.sk. PVN).

2.2.3. Piegādātājs patur tiesības anulēt jebkuru Pasūtījumu, ja izrādās, ka minētā prece nav pieejama. Tādā gadījumā Piegādātājs nosūtīs Jums e-pasta paziņojumu par Pasūtījuma anulēšanu un maksa par precēm Jums tiks atgriezta.

2.2.4. Transporta izmaksas par pasūtīto preču piegādi tiek norādītas beigās (balstoties uz Produktu skaitu, kopējo svaru un piegādes adresi) un tiks uzrādītas beigās, pirms Pasūtījuma izdarīšanas.

3. Profila izveidošana

3.1. Reģistrācijas procesa laikā jums būs jāsniedz informācija par sevi un uzņēmumu, kuru jūs pārstāvat (t.sk. personas dati), kā arī jāizveido savs lietotāja vārds un unikāla parole. Pircējs apņemas sniegt precīzu un patiesu informāciju, kā arī pēc nepieciešamības to atjaunot, lai Piegādātāja rīcībā vienmēr būtu aktuālā informācija.

3.2. BIBUS Baltics patur tiesības dzēst vai uz laiku apturēt Jūsu izveidota Profila darbību, ja rodas aizdomas, ka sniegtā informācija ir neprecīza, novecojusi vai nepilnīga.

3.3. Paroles turēšana noslēpumā ir Pircēja pienākums, tādejādi Jūs uzņematies atbildību par visām un jebkurām darbībām, ko Tīmekļa vietnē veikusi jebkura persona, izmantojot jūsu paroli, neatkarīgi no tā vai attiecīgajām darbībām (t.sk. pirkumiem) ir vai nav tikusi saņemta jūsu piekrišana.

3.4. Ja Pircējs ir pārkāpis kādu no šeit definētajiem noteikumiem, Piegādātājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem uz laiku apturēt vai pilnībā slēgt jūsu Profilu bez iepriekšēja brīdinājuma. Piegādātājs patur tiesības jebkurā laikā ar vai bez iemesla liegt jums piekļuvi jūsu Profilam.

4. Pasūtījums

4.1. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas, izmaiņas tajā vairs nav iespējams veikt.

4.2. Minimālais Pasūtījuma apmērs vienā reizē nevar būt mazāks par 100 (simts) eiro bez PVN. Pasūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par 100 (simts) eiro bez PVN, tiks pievienota apstrādes maksa EUR 50.00 (piecdesmit) vērtībā, ja vien individuālais līgums neparedz citādi.

4.3. Piegādātājs nepieņem atpakaļ un neatmaksā naudu par Pircēja pasūtītajām precēm, pēc piegādes veikšanas, izņemot šeit minētos gadījumus.

5.  Piegādes noteikumi

5.1. Produktu piegāde Pircējam tiek veikta, tikai balstoties uz rakstiski izdarītu Pasūtījumu, t.i. Tīmekļa vietnē veiktu pirkumu vai ar elektronisko pastu apstiprinātu Pirkuma piedāvājumu.

5.2. Pasūtītās preces, kuras ir noliktavā brīdī, kad tiek izdarīts Pasūtījums, tiek piegādātas 2-3 darba dienu laikā no Pasūtījuma izdarīšanas dienas uz Pircēja norādīto adresi, ja vien individuālais līgums neparedz citādi.

5.3. Visām precēm, kuras tiek piegādātas Pircējam, tiek sagatavota pavadzīme/rēķins.

5.4. Pavadzīme/ rēķins tiek sūtīts Pircējam kopā ar sūtījumu vienā iepakojumā, ja vien individuālais līgums neparedz citādi. Pēc pieprasījuma pavadzīme/ rēķins var tikt sūtīts Pircējam pa pastu uz Pircēja norādīto adresi vai elektroniski uz Pircēja norādīto E-pastu, kā arī ir pieejams Pircēja Profilā.

5.5. Ja preces saņemšanas adrese Pasūtījumā nav norādīta, tad tā tiek nosūtīta uz Pircēja juridisko adresi.

5.6. Gadījumā, ja Pircējs vēlas saņemt preci Piegādātāja noliktavā, Piegādātājs iesaiņo un sagatavo pasūtītās preces paņemšanai iepriekš norunātā laikā. Pircējs paraksta pavadzīmi saņemšanas brīdī, vienlaicīgi norādot automašīnas reģistrācijas numuru, ar ko saņemtā prece tiks transportēta.

5.7. Pircējs ir atbildīgs par Produktu pieņemšanas organizēšanu Pasūtījumā norādītajā vietā un laikā. Ja Produktu pieņemšana – nodošana nevar notikt Pircēja vainas dēļ, Pircējam rodas pienākums segt radītos izdevumus (atkārtotas transportēšanas, dīkstāves, glabāšanas u.tml. izmaksas).

5.8. Preču saņemšanas brīdī Pircēja pienākums ir nekavējoties pārbaudīt sūtījuma stāvokli (ārēji vizuāli iepakojuma defekti) un piegādāto preču kvalitāti, daudzuma un sortimenta atbilstību Pasūtījumam. Jebkādu neatbilstību konstatēšanas gadījumā, Pircēja pienākums ir kurjera klātbūtnē piegādes brīdī fiksēt bojājumus kurjera skenerī vai piegādes dokumentos un veikt fotofiksāciju. Pircējs ir tiesīgs:

a) atteikties pieņemt bojāto sūtījumu, kā rezultātā tas tiks atgriezts atpakaļ Piegādātājam, bet Klientam tiks nosūtīts jauns sūtījums;

b) pieņemt bojāto sūtījumu, ja ārējie iepakojuma bojājumi šķiet niecīgi un visdrīzāk nav skaruši sūtījuma saturu vai ir to skāruši tikai daļēji;

 Jebkurā gadījumā Klienta pienākums ir nekavējoties rakstiski paziņot Piegādātājam par esošo situāciju, pievienojot pierādījumus.

5.9. Ja Pircējs uzreiz (t.i. sūtījuma saņemšanas dienā) rakstiski nepaziņo par konstatētajām neatbilstībām, trūkumiem, bojājumiem u.tml., tas tiek uzskatīts par pareizas piegādes apstiprinājumu.

5.10. Piegādātājs nenes atbildību par piegādes laikā bojātām precēm vai bojātu preču iepakojumu, kā arī par piegādes kavēšanos, kas tika izraisīta preču pārvadātāja vainas dēļ.

6. Apmaksas kārtība

6.1. Par visiem pirkumiem, kas veikti Tīmekļa vietnē, Pircējs norēķinās uzreiz, Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, tiešsaistes režīmā izmantojot vietnes piedāvātās norēķinu iespējas.

6.2. E-pastā izdarītajiem Pasūtījumiem tiek individuāli noteikts apmaksas veids (priekšapmaksa vai pēcapmaksa) un apmaksas termiņš, fiksējot to Pirkuma piedāvājumā. Apmaksas termiņš tiek rēķināts no rēķina izrakstīšanas datuma.

6.3. Pircējiem, kas norēķinās ar priekšapmaksu, priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz e-pastu, kā pievienotā datne (pamatojoties uz LR likuma „Par grāmatvedību” 7.1 pantu un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125. pantu). Šāds rēķins ir derīgs bez paraksta. Ja netiek apmaksāts priekšapmaksas rēķins noteiktajā termiņā, Pircēja Pasūtījums var tikt anulēts. Priekšapmaksas veikšanas termiņš ir 5 (piecas) darba dienas. Ja šajā laikā priekšapmaksa netiek veikta, tad var mainīties Produktu cena, attiecīgi tiks pagarināts piegādes termiņš, kā arī var izrādīties, ka Produkti vairs nav pieejami.

6.4. Lai produktu piegādes process noritētu ātrāk, vēlams apmaksu apstiprinošu dokumentu nosūtīt Piegādātājam uzreiz pēc maksājuma izdarīšanas.

6.5. Pircējiem, kas norēķinās ar kredītkarti, ir pienākums sniegt Pasūtījuma izpildei nepieciešamo informāciju (kredīt kartes numuru, derīguma termiņu, piegādes adresi, nodokļu maksātāja Nr. u.c. informāciju). Uzrādot prasīto informāciju, Pircējs apliecina, ka viņam ir likumīgas tiesības un pilnvaras lietot izvēlēto apmaksas līdzekli un veikt pirkumus, kā arī pilnvaro BIBUS Baltics nodot jūsu sniegto informāciju tālāk trešajām personām (finanšu un loģistikas uzņēmumiem), kas nodrošina Pasūtījuma izpildi.

7. Preču kvalitāte

7.1. Piegādātājs nodrošina 1 (vienu) gadu ilgu garantijas periodu visiem Produktiem no attiecīgā rēķina/ pavadzīmes izrakstīšanas brīža.

7.2. Garantijas sūdzības gadījumā, Pircējam ir pienākums nosūtīt Piegādātājam uz e-pastu aizpildītu Defekta pieteikumu ar defekta aprakstu un defekta vizualizāciju foto vai video formātā. Defekta pieteikuma forma atrodama www.bibusbaltics.eu/products/product-defect-reporting/ Pēc nepieciešamības Pasūtītājs var pieprasīt atsūtīt defektēto preces vienību, lai veiktu tehnisko ekspertīzi.

7.3. Defektētās preces ekspertīzi veic pats Piegādātājs savas kompetences robežās vai arī nosūta preces ražotājam ekspertīzes veikšanai un atzinuma sniegšanai.

7.4. Ja defekts tiek apstiprināts, prece tiek salabota (ja iespējams) vai aizstāta ar jaunu par Piegādātāja līdzekļiem. Garantijas sūdzība var tikt noraidīta, ja tehniskajā ekspertīzē tiek konstatēts, ka defekts radies preces neatbilstošas instalācijas vai lietošanas rezultātā. Tādā gadījumā defektētās preces transportēšanas un ekspertīzes izmaksas sedz Pircējs.

7.5. Ja Pircējs nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam viņam ir tiesības pasūtīt neatkarīgo ekspertīzi, Piegādātāja akceptētā institūcijā. Ekspertīzes veikšanas izmaksas sedz tā puse, kurai par sliktu taisīts ekspertu slēdziens.

7.6. Jebkurā gadījumā BIBUS Baltics atbildības apmērs ir aprobežots ar tā Produkta vērtību, par kuru  saņemta Garantijas sūdzība.

8. Force majeure

8.1. Puses nav atbildīgas par saistību izpildes kavējumu, ja tas pamatots ar Force majeure apstākļu iestāšanos. Force majeure apstākļi var būt par attaisnojumu saistību neizpildei ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit dienas).

8.2. Force majeure apstākļi neietver kādas puses personāla slimību, atbrīvošanu no amata, uzņēmuma vadības maiņu, ražošanas pārtraukumu vai finansiālas grūtības, kā arī trešo personu rīcību vai bezdarbību, kas var ietekmēt saistību izpildi.

8.3. Ja Force majeure apstākļi aizkavē saistību izpildi ilgāk, kā 15 (piecpadsmit) dienas, Puses vienojas par garāku saistību izpildes termiņa noteikšanu vai Pasūtījuma atcelšanu.

9.Personas datu apstrāde

9.1. Pircēja sniegtie fizisko personu dati tiek apstrādāti saskaņā ar BIBUS Baltics Privātuma Politiku, kas pieejama www.bibusbaltics.eu .

10. Strīdu izšķiršanas kārtība

10.1. Visas nesaskaņas, kas varētu rasties Pušu starpā sakarā ar saistību izpildi vispirms tiek risinātas pārrunu ceļā.

10.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu un Latvijas republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šķīrējtiesnešu skaits būs viens. Lietas izskatīšanas valoda būs – latviešu.

10.3. Piegādātājam ir tiesības prasījumus attiecībā uz parādu piedziņu nodot izpildei trešajām personām.

11. Intelektuālā īpašuma tiesības

11.1. Viss saturs, kas atrodas www.bibusbaltics.eu ieskaitot, bet neaprobežojoties ar attēliem, aprakstiem, shēmām, specifikācijām, tehniskajiem risinājumiem, preču zīmēm u.c. saturs, ir uzskatāms par BIBUS Blatics intelektuālo īpašumu, kas tiek aizsargāts ar Eiropas savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Izmaiņas Noteikumos

12.1. BIBUS Baltics patur sev tiesības vienpusējā kārtā jebkurā laikā veikt izmaiņas šajos Noteikumos bez iepriekšēja brīdinājuma. Pēdējā un spēkā esošā Noteikumu versija būs publicēta Tīmekļa vietnē. Attiecībā uz katru konkrēto darījumu Pusēm saistoša ir tā versija, kas ir spēkā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.