BIBUS Baltics
Vispārējie noteikumi
Pirkuma darījumiem

 

Šie vispārējie noteikumi attiecas uz jebkuru pirkuma darījumu, kas notiek starp SIA “Bibus Baltics” (turpmāk tekstā arī Piegādātājs) un Pircēju.

1. Definīcijas

1.1. Pirkuma darījums ir Piegādātāja un Pircēja sadarbība, sākot no pirkuma piedāvājuma izteikšanas līdz produktu pasūtīšanai, saņemšanai un apmaksai.

1.2. Pircējs apliecina, ka šie vispārējie noteikumi pirkuma darījumiem ir neatņemama sastāvdaļa no pirkuma līguma un pasūtījuma.

1.3. Produkti ir Piegādātāja sortimentā esošās preces un pakalpojumi.

1.4. BIBUS Baltics uzņemas aizsargāt klientu personiskos datus saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.

2. Pirkuma piedāvājums

2.1. Pirkuma piedāvājums ir SIA “Bibus Baltics” rakstiski sagatavots Produktu sortiments, kas ietver preču un/vai pakalpojumu cenas, piegādes nosacījumus un apmaksas termiņus un kārtību, un kas ir nosūtīts elektroniskā veidā uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

2.2. Pirkuma piedāvājuma derīguma termiņš ir 3 mēneši no tā sagatavošanas datuma.

2.3. Visiem Pirkuma piedāvājumā minētajiem piegādes termiņiem ir informatīvs raksturs. Piegādes datums tiek precizēts pēc pasūtījuma apstiprināšanas un, ja noteikta priekšapmaksa, tad pēc Produktu apmaksas pilnā apmērā.

2.4. Līdz pasūtījuma izdarīšanas brīdim Pirkuma piedāvājums var tikt mainīts vairākkārtīgi gan Pusēm savstarpēji vienojoties, gan pēc SIA “Bibus Baltics” vienpusējas iniciatīvas, t.sk. SIA “Bibus Baltics” ir tiesīgs veikt cenu izmaiņas vai atsaukt savu Pirkuma piedāvājumu pilnā apmērā.

2.5. Visas izmaiņas Pirkuma piedāvājumā tiek veiktas rakstiskā veidā, nosūtot uz Pircēja elektroniskā pasta adresi atkārtotu (labotu) Pirkuma piedāvājumu.

2.6. Produktu cenas ir fiksētas uz Pirkuma piedāvājuma derīguma termiņa laiku un tajā nav iekļautas Produktu piegādes, kraušanas, instalācijas, apdrošināšanas u.c. izmaksas. Par Produktu piegādes veidu, vietu, laiku un izmaksām Puses vienojas atsevišķi.

3. Pasūtījums

3.1. Apstiprinot Pirkuma piedāvājumu, Pircējs piekrīt iegādāties piedāvājumā esošos Produktus no SIA “Bibus Baltics” par norādītajām cenām, kā arī piekrīt piedāvātajiem piegādes nosacījumiem. Šāds Pirkuma piedāvājuma apstiprinājums tiek uzskatīts par Pasūtījumu.

3.2. Visus Pasūtījumus Pircējs izdara tikai rakstveidā, nosūtot Pasūtījuma vēstuli uz Piegādātāja elektronisko pastu.

3.3. Pirkuma pasūtījumam ir jāiekļauj sekojošas lietas:

  • Produkta veids, daudzums, vēlamais piegādes termiņš,
  • Kompānijas rekvizīti,
  • Iepriekš norunātie maksājuma nosacījumi,
  • Piegādes nosacījumi,
  • Piegādātāja piedāvājuma numurs.

3.4. Pēc Pasūtījuma izdarīšanas, izmaiņas tajā vairs nav iespējams veikt.

3.5. Minimālais Pasūtījuma apmērs vienā reizē nevar būt mazāks par 100 (simts) eiro bez PVN. Pasūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par 100 (simts) eiro bez PVN, tiks pievienota apstrādes maksa EUR 50.00 (piecdesmit) vērtībā, ja vien individuālais līgums neparedz citādi.

3.6. Piegādātājs nepieņem atpakaļ un neatmaksā naudu par Pircēja pasūtītajām precēm, pēc piegādes veikšanas.

4.  Piegādes noteikumi

4.1. Produktu piegāde Pircējam tiek veikta, tikai balstoties uz rakstiski izdarītu Pasūtījumu.

4.2. Piegādātājs sagatavo pasūtījuma apstiprinājumu klientam, pamatojoties uz iesniegto pasūtījumu un cenu, piegādes termiņu pārbaudi.

4.3. Pasūtītās preces, kuras ir noliktavā brīdī, kad tiek saņemts pasūtījums, tiek piegādātas 1-2 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas uz Pircēja norādīto adresi, ja vien individuālais līgums neparedz citādi.

4.4. Visām precēm, kuras tiek piegādātas Pircējam, tiek sagatavota pavadzīme/rēķins saskaņā ar apstiprināto Pasūtījumu.

4.5. Pavadzīme/ rēķins tiek sūtīts Pircējam kopā ar sūtījumu vienā iepakojumā, ja vien individuālais līgums neparedz citādi. Pēc pieprasījuma pavadzīme/ rēķins var tikt sūtīts Pircējam pa pastu uz Pircēja norādīto adresi vai elektroniski uz klienta norādīto E-pastu.

4.6. Ja preces saņemšanas adrese pasūtījumā nav tikusi norādīta, tad tā tiek nosūtīta uz Pircēja juridisko adresi.

4.7. Gadījumā, ja Pircējs vēlas paņemt preci patstāvīgi, Pārdevējs iesaiņo un sagatavo pasūtītās preces paņemšanai iepriekš norunātājā laikā un vietā, parakstot pavadzīmi saņemšanas brīdī un norādot automašīnas reģistrācijas numuru, ar ko saņemtā prece tiek transportēta.

4.8. Pircējs ir atbildīgs par Produktu pieņemšanas organizēšanu Pasūtījumā norādītajā vietā un laikā. Ja Produktu pieņemšana – nodošana nevar notikt Pircēja vainas dēļ, Pircējam rodas pienākums segt radītos izdevumus.

4.9. Pircēja pienākums ir preces pārbaudīt tūlīt pēc saņemšanas, lai pārliecinātos par to atbilstību pasūtījumam. Kā arī pircējam ir pienākums jo īpaši pārbaudīt sūtījuma stāvokli un piegādāto preču kvalitāti, daudzumu un sortimentu, kā arī nekavējoties rakstiski paziņot pārvadātājam un Pārdevējam par visām neatbilstībām šajā sakarā.

4.10. Ja Pircējs uzreiz rakstiski neziņo par augstāk minētajām neatbilstībām pēc preču saņemšanas, tas tiek uzskatīts par pareizas piegādes apstiprinājumu.

4.11. Piegādātājs nenes atbildību par piegādes laikā bojātām precēm vai bojātu preču iepakojumu, kā arī par piegādes kavēšanos, kas tika izraisīta preču pārvadātāja vainas dēļ.

Pieņemot sūtījumu, Pircēja pienākums ir pārbaudīt, vai sūtījumam nav radušies kādi bojājumi pārvadāšanas laikā, kā arī kurjera klātbūtnē piegādes brīdī fiksēt bojājumus, uzrakstot un nosūtot sūdzību par sūtījuma iespējamo bojājumu.

5. Apmaksas kārtība

5.1. Pirkuma piedāvājumā Pircējam tiek noteikts apmaksas veids (priekšapmaksa vai pēcapmaksa) un apmaksas termiņš. Apmaksas termiņš tiek rēķināts no rēķina izrakstīšanas datuma.

5.2. Pircējiem, kas norēķinās ar priekšapmaksu, priekšapmaksas rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz e-pastu. Ja netiek apmaksāts priekšapmaksas rēķins noteiktajā termiņā, Pircēja pasūtījums tiek anulēts.

5.3. Lai produktu piegādes process noritētu ātrāk vēlams apmaksu apstiprinošu dokumentu nosūtīt Piegādātājam uzreiz, ka tas ir veikts. Jebkura priekšapmaksas rēķinā minētā prece, tiek pasūtīta tikai tad, kad ir veikta priekšapmaksa pilnā apmērā.

6. Preču kvalitāte

6.1. Piegādātājs nodrošina 1 (vienu) gadu ilgu garantijas periodu visiem saviem produktiem no attiecīgā rēķina/ pavadzīmes izrakstīšanas brīža.

6.2. Garantijas sūdzības gadījumā, Pircējam ir pienākums nosūtīt Piegādātājam defektēto Produkta vienību kopā ar defekta aprakstu, lai veiktu tehnisko ekspertīzi.

6.3. Defektētā Produkta ekspertīzi veic pats Piegādātājs savas kompetences robežās vai arī nosūta Produktu ražotājam ekspertīzes veikšanai un atzinuma sniegšanai.

6.4. Ja defekts tiek apstiprināts, defektētais produkts tiek salabots vai aizstāts ar jaunu par Piegādātāja līdzekļiem. Garantijas sūdzība var tikt noraidīta, ja tehniskajā ekspertīzē tiek konstatēts, ka defekts radies produkta neatbilstošas instalācijas vai lietošanas rezultātā. Tādā gadījumā defektētā produkta transportēšanas izmaksas sedz Pircējs.

6.5. Ja Pircējs nepiekrīt ekspertīzes slēdzienam viņam ir tiesības pasūtīt neatkarīgo ekspertīzi, Piegādātāja akceptētā institūcijā. Ekspertīzes veikšanas izmaksas sedz tā puse, kurai par sliktu taisīts ekspertu slēdziens.

7. Force majeure

7.1. Puses nav atbildīgas par saistību izpildes kavējumu, ja tas pamatots ar Force majeure apstākļu iestāšanos. Force majeure apstākļi var būt par attaisnojumu saistību neizpildei ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit dienas).

7.2. Force majeure apstākļi neietver kādas puses personāla slimību, atbrīvošanu no amata, uzņēmuma vadības maiņu, ražošanas pārtraukumu vai finansiālas grūtības, kā arī trešo personu rīcību vai bezdarbību, kas var ietekmēt saistību izpildi.

7.3. Ja Force majeure apstākļi aizkavē saistību izpildi ilgāk, kā 15 (piecpadsmit) dienas, Puses vienojas par garāku saistību izpildes termiņa noteikšanu vai pirkuma darījuma izbeigšanu rakstveidā.

8. Strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Visas nesaskaņas, kas varētu rasties Pušu starpā sakarā ar saistību izpildi vispirms tiek risinātas pārrunu ceļā.

8.2. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, tiks izšķirts Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Šķīrējtiesā Rīgā, saskaņā ar tās reglamentu. Šķīrējtiesnešu skaits būs viens. Lietas izskatīšanas valoda būs – latviešu. (ja vietējais klients)

8.3. Piegādātājam ir tiesības prasījumus attiecībā uz parādu piedziņu nodot izpildei trešajām personām.